Peacocks ” ราชินีแห่งนก “


 Peacocks ” นกยูง ” ถูกยกให้เป็นนกสวยงาม
และสง่างามที่สุดของโลก รวมทั้งเป็นราชินีของนก
ทั้งผอง ในอดีตจึงมักมีเรื่องมีราวราวของ
 Peacocksนกยูง ปรากฎตามภาพลายเส้น บทประพันธ์ 

และก็
ลัทธิความเชื่อ ของชนหลายประเทศ ไม่ว่าจะเป็นชาวฮินดู จีน อียิปต์ รวมทั้งชนพื้นเมืองแถบ
เมดิเตอร์เรเนียนรวมถึงประเทศไทยด้วย

ทั้งนี้ นกยูง จัดอยู่ในตระกูล Phasianidae เป็น
สัตว์ปีกพวกไก่ฟ้าขนาดใหญ่ที่มีอยู่ร่วมกัน
 สกุลในโลกหมายถึงนกยูงทาง
ทวีป

เอเซีย (Pavo) และ นกยูงทางทวีปแอฟริกา (Afropavo) หรือนกยูงคองโก โดยนกยูงทวีปเอเชีย แบ่งเป็น จำพวกเป็นนกยูงประเทศ
อินเดีย
 หรือนกยูงสีน้ำเงิน และนกยูงไทย หรือนกยูงสีเขียว อย่างไรก็ตาม นักวิชาการบางคน ไม่ถือว่านกยูงคองโก เป็นนกยูง เพราะ

ลักษณะภายนอก และพฤติกรรมต่างๆไม่เหมือนกับนกยูงประเทศอินเดีย รวมทั้งนกยูงไทยมาก
สำหรับในประเทศไทย นกยูง เคยมีกระจายอยู่ทั่วทั้งประเทศ แต่ว่าเดี๋ยวนี้ได้ลดปริมาณอย่างรวดเร็ว
อันเนื่องจากป่าซึ่งเป็น
ถิ่นที่อยู่อาศัย

ได้ลดจำนวนลงอย่างรวดเร็ว และถูกจับล่าจำนวนมาก ฉะนั้น นกยูงจึงคงเหลืออยู่แต่ในสวนสัตว์ และพื้นที่ป่าสงวน
สำหรับ นกยูงไทย แบ่งได้ สายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ประเทศพม่า สายพันธุ์ชวา แล้วก็สายพันธุ์อินโดจีน ซึ่งสองสายพันธุ์หลังนี้ พบการกระ

จายพันธุ์ในประเทศไทย โดยสายพันธุ์ชวาพบอยู่ทางใต้ ส่วนสายพันธุ์อินโดจีน พบได้ทั่วไปในอาณาบริเวณที่อยู่เหนือคอคอดกระ ตามริมลำ
น้ำ
สายใหญ่ ใกล้แนวป่า เช่น แถบลำน้ำปิง ลำน้ำพอง
ลำน้ำตาปี ลำน้ำแควใหญ่ และแควน้อย